V RESPUBLIKINĖ BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KONFERENCIJA „IRT IR IKT MOKYMOSI VEIKLOJE"

Paskelbta: Antradienis, 04 gegužės 2021

Balandžio 28 d. vyko jau tradicine tapusi V respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų ir mokinių konferencija „IRT ir IKT mokymosi veikloje". Konferencijos organizatoriai –Šiaulių „Romuvos" progimnazija ir Šiaulių miesto švietimo centras – renginio dalyvius pakvietė į šiuo laikotarpiu aktualiomis temomis dialogą: mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas taikant netradicinius ugdymo metodus, tarpdisciplininis kūrybinis procesas ir skaitmeninių technologijų panaudojimas bei probleminis, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(is).
Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį dalyviams tarė Šiaulių „Romuvos" progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė. Dr. Violeta Šlekienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos docentė, Šiaulių regioninio STEAM centro direktorė, pranešime „STEAM centras – investicija į ateitį" pristatė STEAM centro veiklą bei galimybes, kurios atsiveria mokiniams. Tai mokymosi erdvės, laboratorijos, aprūpintos aukštos kokybės įranga, praktika ir tyrimais grįsta mokymosi patirtis. STEAM ugdymo įžvalgomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais mokyme ir mokymesi dalijosi ir kiti konferencijos dalyviai.
Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytojos Nomedos Urbonavičienės parengtame vaizdo pranešime buvo kalbama apie mokiniams sudaromas puikias sąlygas plėtoti ne tik bendrąsias ir dalykines kompetencijas, bet ir inžinerinę kompetenciją. Šiaulių „Romuvos" progimnazijos biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja Sonata Puidokienė kartu su mokiniu Kipru Spulginu bendrame pranešime „STEAM ugdymas: užterštumas ir aplinka" kalbėjo apie projektinės, patyriminės ir meninės veiklos įvairovę, kuri padeda turimas teorines žinias pritaikyti praktiškai, deda pagrindus suvokimui, jog mokymasis vyksta nuolat. Mokiniai, dalyvaudami STEAM veiklose, ugdosi platesnę pasaulėvoką, tobulina kritinį ir kūrybinį mąstymą, mokosi suvokti pasaulio vientisumą, spręsti problemas.
Mokytojai dalijosi gerosios praktikos pavyzdžiais: IKT įrankiais, kurie padeda mokytojui organizuoti mokinių kalbinę veiklą, IT panaudojimo galimybėmis atliekant kūrybines užduotis dailės pamokose, apie inovatyvių, mokinių kūrybiškumą ugdančių skaitmeninių įrankių taikymą istorijos pamokose. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos mokytojai kartu su mokiniais parengtame pranešime kalbėjo apie integruotų informacinių technologijų ir istorijos projektų „Senosios civilizacijos atgimsta trimatėje erdvėje", „Viduramžių architektūra atgimė trimatėje erdvėje" vykdymą nuotolinėse pamokose.
Daugelio dalyvių pranešimuose buvo išsakytos mintys, kad nuolatinis informacinių technologijų tobulėjimas yra aktualus ir svarbus kiekvienam šiuolaikiniam žmogui. Iš pradžių buvęs iššūkiu šiandien IKT panaudojimas ugdymo procese daugumai mokytojų tapo neatsiejama jų darbo dalimi, kuri ne tik palengvina ir paįvairina mokytojo darbą, bet taip pat padaro jį šiuolaikišką ir patrauklų ne tik pačiam mokytojui, bet ir mokiniams, skatina jo kūrybiškumą ir motyvaciją mokytis, norą plėsti savo žinias bei gerinti ir tobulinti savo mokymosi įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas.
Konferencijoje dalyvavo per 80 šalies pedagogų ir mokinių. Dalyviai turėjo galimybę išklausyti virš 20 mokytojų bei mokytojų ir mokinių kartu rengtų pranešimų. Apie savo patirtis bei bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą kalbėjo ne tik matematikos, IT, fizikos, chemijos, biologijos, istorijos, bet ir fizinio ugdymo, dailės, gimtosios ir užsienio kalbų mokytojai.
Skaitytų pranešimų įvairovė ir dalyvių gražūs atsiliepimai atspindi konferencijos aktualumą šių dienų kontekste. „Džiugu, kad nuotolinis mokymas suteikė mokytojams galimybę tapti inovatyviais, kūrybiškais savo dalyko ugdomosios veiklos kūrėjais, noriai besidalijančiais savo patirtimi! Visada įdomu pasitikrinti, ar tikrai dar yra kažkas naujo, kuo galėtum praturtinti mokymosi procesą. Ir, pasirodo, yra! Ačiū visiems, kurie padarėte, kad šiandien šis renginys įvyktų!" – šie ir panašūs žodžiai įrodo, kad mokytojų nuolatinis tobulėjimas, dalijimasis patirtimi labai svarbūs ugdant jaunąją kartą.
Gamtos ir tiksliųjų mokslių metodinė grupė

Tuesday the 5th - Romuva.