Savarankiško mokymosi galimybės

Atnaujinta: Antradienis, 13 rugpjūčio 2013

Savarankišką mokymąsi reglamentuoja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429262&p_query=&p_tr2=2
Dėl savarankiško mokymosi kreipkitės į mokyklos direktorės pavaduotoją ugdymui L. Senkuvienę (233 kab.) ir pateikite prašymą mokyklos direktorei.

Saturday the 22nd - Romuva.