Strateginis planas

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 10 sausio 2019

MISIJA

Teikti privalomą priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (pirmos dalies) ugdymą, orientuotą į nuolat gerėjančius mokymosi rezultatus ir individualių gebėjimų pažangą; kurti atvirą kaitai ir atsakingą bendruomenę.

VIZIJA

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazija – atsakinga, sėkminga, tolerantiška mokykla.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, SIEKIANT MOKINIO ASMENYBĖS ŪGTIES

Uždavinai:

1.1. Tobulinti ugdymo procesą, sudarant sąlygas kiekvieno mokinio asmeninei pažangai.

1.2. Plėtoti STEAM ugdymą.

2 TIKSLAS
MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS POREIKIŲ TENKINIMAS SAUGIOJE, TOLERANTIŠKOJE APLINKOJE

Uždaviniai:

2.1. Skatinti mokinių saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime.
2.2. Aktyvinti mokinių pilietines, socialines - emocines kompetencijas ugdančias veiklas.

3 TIKSLAS
BESIMOKANČIOS ORGANIZACIJOS PLĖTOJIMAS

Uždaviniai:

3.1. Sudaryti sąlygas progimnazijos bendruomenės nariams įgyti šiuolaikinio mokymosi kompetencijų.

3.2. Plėtoti progimnazijos tinklaveiką.
3.3. Tobulinti pasidalytąja lyderyste ir tarpusavio pagalba grįstus santykius bendruomenėje.

4 TIKSLAS
ATVIROS IR DINAMIŠKOS UGDYMO(SI) APLINKOS STIPRINIMAS

Uždaviniai:

4. 1. Užtikrinti mokyklos funkcionavimą.
4.2. Gerinti progimnazijos higienines sąlygas.

Tuesday the 26th - Romuva.