Progimnazijos veiklos dokumentai

Atnaujinta: Trečiadienis, 12 rugsėjo 2018

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105/ZPzOxUEnvH

Geros mokyklos koncepcija:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Geros%20mokyklos%20koncepcija.pdf

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Apra%C5%A1as.pdf

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/2%20Metodika.pdf

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5d. įsakymu Nr. ISAK-556:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.253802/wsmuEkMtag

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V - 1049:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429262&p_query=&p_tr2=2

Bendrosios pradinio ir pagrindinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-pagrindinis-ugdymas

Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430826/ymaEoMOdBA

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651:

http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/etnine-kultura/EK%20programa%20Pagrindinis%20ug%20zin120412.pdf

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa:

http://www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/Bendroji_dalis.pdf

Progimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430003&p_query=&p_tr2=2

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.272725

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230971

Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779

https://www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36745a70f9e911e68034be159a964f47

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.V–446

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00d92a004b6d11e7846ef01bfffb9b64

2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3946370049e911e7846ef01bfffb9b64

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408141&p_query=&p_tr2=

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404013

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408134&p_tr2=2

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/624ea570a19111e69ad4c8713b612d0f

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/67f184a28e8711e7a5e2b345b086d377?jfwid=-kk1ioyygh

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403927&p_query=&p_tr2=

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403928?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1d4bfe88-e474-4bf7-ba60-619e2981c8a7

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858):

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404809/viFoeFiJCC

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396543/QOWJfQbeJp

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.301806/MLidfBjsMX

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ADAB0D712C4D/kXGhrjIucL

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/giCZwujhpu

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas 

http://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/listing?date_from=&date_till=&text=D%C4%97l+mokini%C5%B3+mokymo+stacionarin%C4%97je&submit_lawacts_search

 

 

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos mokinių, jų tėvų, (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos darbo laiko režimo nustatymo ir darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos lygių galimybių politika (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos darbo tvarkos taisyklės (siųsti)

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (siųsti)

Kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuostatai (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos veiklos kokybės susitarimai.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2017-2019 metų strateginis veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktoriaus patvirtintos pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2018-ųjų metų veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdymo planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos Mokytojų tarybos posėdžių planas 2018-2019 m. m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos administracijos posėdžių planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vadovų pedagoginės priežiūros planai 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos darbo grupių veiklos planai 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos socialinės pedagogės veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos tarybos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių seimo veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018-2019 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos.

Mokinių maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali susipažinti progimnazijos informaciniame centre arba internete.

Saturday the 22nd - Romuva.