Vaiko gerovės komisija

Atnaujinta: Penktadienis, 06 rugsėjo 2019

Vaiko gerovės komisija (VGK) organizuoja ir koordinuoja saugios ir palankios mokinių ugdymui(si) aplinkos kūrimą, prevencinį darbą, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą, numato švietimo ir kitos pagalbos teikimą socialinę atskirtį patiriantiems, rizikos grupės mokiniams bei ekonominių sunkumų turinčių ar išvykusių į užsienį šeimų vaikams, švietimo pagalbos teikimą, ugdymo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių bei atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą. VGK bendradarbiauja su progimnazijos savivalda ir kitomis institucijomis, suinteresuotomis vaiko gerovės klausimais.

Komisijos pirmininkė – Stanislava Prazauskienė, progimnazijos direktorė.
Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Irma Rimkevičienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.
Nariai:

Lina Senkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Irena Abromavičienė, socialinė pedagogė
Edita Puzarienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja
Irena Akmenskienė, pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja
Virginija Antonovienė, specialioji pedagogė
Rasa Dunajevienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Jolanta Zemleckienė, mokytoja padėjėja
Dalia Ralytė, logopedė
Ingrida Strockienė, specialioji pedagogė
Akvilė Marcinkevičiūtė, psichologė

Sekretorė - Jūratė Jarašūnienė

Wednesday the 25th - Romuva.