Progimnazijos veiklos dokumentai

Atnaujinta: Penktadienis, 08 spalio 2021

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5d. įsakymu Nr. ISAK-556

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V - 1049

Bendrosios pradinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433

Bendrosios pagrindinio ugdymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433

Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa

Progimnazija, organizuodama ugdymą karjerai, vadovaujasi Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ISAK-535

Priešmokyklinio ugdymo Bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-674 redakcija)

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10d. įsakymu Nr. V-773 (Žin., 2011, Nr. 103-4858)

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas  (aprašo priedai)

Šiaulių miesto vaiko asmenybės ūgties koncepcija

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų apskaitos tvarkos aprašas (aprašo priedai)

Naudojimosi Šiaulių „Romuvos" progimnazijos sporto aikštynais (stadionu ir aikštelėmis) taisyklės

Šiaulių „Romuvos'' progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

 

Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste tvarkos aprašas (siųsti)

Mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas(siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos laikinųjų grupių sudarymo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka(siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka(siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos vadovo, jo pavaduotojo, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos darbo laiko režimo nustatymo ir darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos lygių galimybių politika (siųsti)

Šiaulių ,,Romuvos" progimnazijos darbo tvarkos taisyklės (siųsti)

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema(siųsti)

Kasmetinių atostogų eilės sudarymo ir atostogų suteikimo tvarkos aprašas (siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuostatai (siųsti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos pedagogų etikos kodeksas(siųsti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos veiklos kokybės susitarimai.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2021-2023 metų strateginis veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktoriaus patvirtintos pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos 2021-ųjų metų veiklos planas.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ugdymo planas 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos Mokytojų tarybos posėdžių planas 2021-2022 m. m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos administracijos posėdžių planas 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vadovų pedagoginės priežiūros planai 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos darbo grupių veiklos planai 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos socialinės pedagogės veiklos planas 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos tarybos veiklos planas 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos mokinių seimo veiklos planas 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekos veiklos planas 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-2022 m.m.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenės narių elgesio ir etikos normos.

Mokinių maitinimo organizavimo ir apskaitos tvarkos aprašas (siųsti)

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos sveikatos stiprinimo 2018-2023 metų programa „Sveikuolių sala" (peržiūrėti)

Šiaulių „Romuvos" progimnazijos visos dienos mokyklos organizavimo tvarkos aprašas (peržiūrėti)

Bendradarbiavimo su Šiaulių "Romuvos" gimnazija sutartis (peržiūrėti)

Su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) gali susipažinti progimnazijos informaciniame centre arba internete.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos psichologinio smurto ir mobingo (susipažinti galite sekretoriate)

Wednesday the 20th - Romuva.